ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 ณ หมู่ที่ 1 ตำบล ทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย โดยนายเพียว นางจำปา ยิ้มปิ่น บริจาคที่ดินเป็นจำนวน
11 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวาดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
คือ นายมนูญ ขำพงศ์ และนายบุญเอื้อ เมฆพัฒน์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอศรีสำโรงและราษฎรตำบลทับผึ้ง โดยก่อสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน
1 หลัง มีเสาหลังคามุงสังกะสี ราคา ประมาณ 60,000 บาทเปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ถึงปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 202 คน จำนวนครู 1 คน คือ นายมนูญ ขำพงษ์ รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ต่อมาในปี
2523 บริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ได้สร้างอาคารเรียนตามแบบของบริษัทฯ จำนวน 1 หลัง
จำนวน
6 ห้องเรียน ห้องส้วมจำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะ เสาธงเหล็ก 1 ชุด บ่อน้ำตื้น โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ครู
รวมเงิน
1,003,000 บาทในปี 2533 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 45,000 บาท
ในปี
2533 สปช. ได้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 170,000 บาทในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 บริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด
ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อสร้างและมอบสวนสุขภาพ เครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนมิถุนายน
2544 คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุงโรงอาหารกรกฎาคม
2544 ดำเนินการจัดตั้งศาลพระภูมิโรงเรียน13 กันยายน 2544 รับบริจาคคอมพิวเตอร์
จำนวน
3 เครื่องจากบริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด และชุมชน21 กุมภาพันธ์ 2546 จัดสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
โดย ส.ส. อนงค์วรรณ เทพสุทิน มูลค่า
190,400 บาท10 มีนาคม 2546 รับจัดสรรทีวี 25 นิ้ว ( พานาโซนิค ) มูลค่า 14,000 บาท
ทำรั้วหน้าโรงเรียน มูลค่า
59,495 บาท บริจาค โดยคณะครู ประชาชน และผู้ปกครอง 4 กรกฎาคม 2548 รับจัดสรรเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์ จำนวน
2 เครื่อง เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 หน้า / นาที เครื่องฉายวีดีโอ โปรเจคเตอร์ 27 กรกฎาคม
2548 รับจัดสรรโทรทัศน์สี 21 นิ้ว พานาโซนิค เครื่องเล่นวิทยุ เทปซีดีโคนาติก27 ตุลาคม 2551 จัดสร้างห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
จำนวน
1 ห้องเรียน และห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง โดย เงินบริจาค 80,000 บาท จากสำนักงานยาสูบกระทรวงการคลัง และเงินบริจาค
จากคณะกรรมการฯ ผู้ปกครอง คณะครูและชุมชน
27 ตุลาคม 2551 จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 ห้อง มูลค่า
175,000 บาท บริจาคโดยคณะกรรมการ ผู้ปกครอง คณะครูและชุมชน5 พฤษภาคม 2552 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)
ภายในโรงเรียน กว้าง
3 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยเงินงบประมาณต้นสังกัด จำนวน 410,500 บาท5 พฤษภาคม 2553
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)ภายในโรงเรียน กว้าง 3 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยเงินงบประมาณต้นสังกัด
จำนวน
410,500 บาท30 สิงหาคม 2553 ปูพื้นกระเบื้องทุกห้องเรียนอาคารเอนกประสงค์ วางท่อระบายน้ำ ถมดินสระน้ำ
เงินงบประมาณน้ำท่วม
407,000 บาท 10 ตุลาคม 2553 สร้างห้องเรียน 2 ห้อง โดยงบประมาณโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
จำนวน
241,000 บาท และคณะครู กรรมการ ผู้ปกครองนักเรียน 89,155 บาท 7 มกราคม 2554 ตรวจรับอาคารเรียนแบบสปช 05/29
(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)งบประมาณ2,537,000 บาท จากผู้รับจ้าง (ประสานงานของบประมาณโดย กำนันสมนึก ยิ้มปิ่น
สส.วิรัตน์ วิริยะพงษ์)
16 พฤศจิกายน 2556 สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย ขอต่อเติมอาคารเรียนแบบสปช.105/29
ชั้นล่างทำห้องประชุมติดแอร์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน7 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนเงิน
ซื้อหมอแปลงไฟฟ้าภายในโรงเรียน จำนวน
30,982 บาทปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนครู 9 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 1 คน
ครูธุรการ
1 คนพนักงานบริการ(ช่างไม้ 3) 1 คน ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1ถึงประถมศึกษาปีที่ จำนวน 8 ห้องเรียน
และมีงานฝากคือ ครูสังกัดอบต.ทับผึ้ง
1 คน นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 1 ห้องการแสดงอาณาเขตโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ นายกร ท้วมอยู่ และนายเฟี้ยม ท้วมอยู่ ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนซอย เข้าหมู่บ้านทิศตะวันออก ติดต่อ
ถนนวังไม้ขอน-สุโขทัย  ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ นายโพธิ์ กำจัด

 

 

 

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์ฺ) 69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
พัฒนา website โดย นายถวัลย์   พรมพุก mail : fangmd9@gmail.com